Všeobecne o zamestnávaní v zahraničí

Pri prijímaní nových zamestnancov na prácu v zahraničí by sa uchádzačom o konkrétny pracovný post mali poskytnúť informácie o pracovných podmienkach v písomnej forme. V ideálnom prípade dostatočne vopred alebo v deň nástupu do práce. V niektorých krajinách EÚ je potrebné pracovné podmienky poskytnúť novým zamestnancom v lehotách od 1 týždňa do 2 mesiacov odo dňa nástupu do práce.

informácie o práci

Podrobné informácie o pracovných podmienkach

      Pracovné zmluvy alebo podobné písomné dohody obsahujúce pracovné podmienky (napr. záväzný prísľub) musia obsahovať aspoň tieto informácie alebo odkazy na príslušné právne predpisy (www.europa.eu):

 • strany pracovnej zmluvy (zamestnávateľ a zamestnanec),
 • miesto výkonu práce; ak neexistuje stále pracovisko, mali by ste zdôrazniť, že zamestnanec bude pracovať na rôznych miestach a informovať ho, kde je Váš podnik registrovaný,
 • názov, triedu, kategóriu práce alebo jej stručné vymedzenie/opis,
 • deň nástupu do práce,
 • predpokladané trvanie pracovnoprávneho vzťahu, ak je zmluva uzavretá na určité obdobie,
 • počet dní ročnej platenej dovolenky,
 • dĺžku výpovedných lehôt pre Vás a zamestnanca pre prípad ukončenia pracovného pomeru,
 • nástupný základný plat, výplatné termíny + všetky ostatné zložky odmeňovania,
 • denný alebo týždenný pracovný čas (počet hodín)
 • v prípade, ak existujú, pravidlá kolektívnej zmluvy, ktorá upravuje pracovné podmienky zamestnancov.

     V prípade výmery ročnej dovolenky, dĺžky výpovedných lehôt, pracovného času a odmeňovania stačí, ak zamestnancov odkážete na príslušné vnútroštátne právne predpisy a opatrenia.

Vysielanie pracovníkov do zahraničia

     Pravidlá vysielania pracovníkov do zahraničia je nutné dodržiavať v týchto prípadoch:

 • Vaša firma má zmluvu s obchodným partnerom so sídlom v inej krajine EÚ a je potrebné, aby Vaši zamestnanci do tejto krajiny vycestovali na konkrétne obdobie s cieľom poskytnúť služby alebo
 • vysielate pracovníkov síce do Vášho podniku, ale v inej krajine EÚ.

V obidvoch prípadoch je podmienkou vyslania pracovnoprávny vzťah medzi Vami a vyslaným pracovníkom (www.europa.sk).

     Pravidlá o vysielaní pracovníkov sa vzťahujú aj na prípady, keď si prostredníctvom personálnej agentúry dočasného zamestnávania najmete pracovníka z iného štátu Únie, než kde je Váš podnik zaregistrovaný, alebo má stálu prevádzkareň. Aj v tomto prípade musí medzi pracovníkom a sprostredkovateľskou agentúrou, ktorej služby využívate, existovať pracovnoprávny vzťah.

dokumenty

Podmienky zamestnávania v hostiteľskej krajine

     Svojim zamestnancom musíte počas trvania vyslania zaručiť rovnaké pracovné podmienky, ktoré platia podľa zákona alebo všeobecné uplatniteľných kolektívnych dohôd v hostiteľskej krajine, so zreteľom na (www.ip.gov.sk):

 • minimálny čas oddychu,
 • maximálnu dĺžku pracovného času,
 • minimálnu ročnú dĺžku platenej dovolenky,
 • odmenu (vrátane všetkých povinných prvkov) podľa vymedzenia vo vnútroštátnom práve alebo vo všeobecne uplatniteľných kolektívnych zmluvách,
 • ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci,
 • ochranné opatrenia pre tehotné ženy, a pre ženy, ktoré nedávno porodili, a pre mládež (vo veku do 18 rokov),
 • rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami,
 • podmienky ubytovania pracovníkov v hostiteľskej krajine, ak sa poskytuje zamestnávateľom a
 • príspevky alebo náhrady výdavkov na cestovné náklady, stravu a ubytovanie, ak sa to vyžaduje počas vyslania.

     Ak sú tieto podmienky zamestnania pracovníkov vo Vašej krajine pre Vašich zamestnancov výhodnejšie než podmienky v hostiteľskej krajine, mali by ste počas vyslania tieto podmienky zachovať.

personálna agentúra

Pravidlá sociálneho zabezpečenia pre vyslaných pracovníkov

     Počas dočasného pobytu v inej krajine EÚ môžu Vami vyslaní zamestnanci, alebo samostatne zárobkovo činné osoby zostať poistení v systéme sociálneho zabezpečenia krajiny, v ktorej pracovali pred vyslaním.

    Ako zamestnávateľ musíte o tom vopred informovať príslušné orgány hostiteľskej krajiny a vyžiadať si formulár s názvom prenosný dokument A1 (PD A1), ktorý vydávajú inštitúcie sociálneho zabezpečenia v krajine, v ktorej sú zamestnanci poistení. Tento dokument potvrdzuje, že vyslaný zamestnanec je zaregistrovaný v systéme sociálneho zabezpečenia vo Vašej domovskej krajine, a teda nemusí platiť príspevky v krajine vyslania.

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

     Renomovaná nadácia známa pod názvom Eurofound pravidelne realizuje prieskum s cieľom prispieť k plánovaniu a navrhovaniu lepších životných a pracovných podmienok v Európe.

     Prostredníctvom svojich výsledkov a znalostí založených na výskume pomáha formovať politiku v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí. V poradí šiesty európsky prieskum pracovných podmienok stavia na skúsenostiach z predchádzajúcich piatich prieskumov. Vytvára široký prehľad o pracovných podmienkach v krajinách EÚ a to vo všetkých segmentoch.

Priority politiky zamestnanosti EÚ majú za cieľ zvýšiť mieru zamestnanosti, predĺžiť pracovný život, zvýšiť účasť žien, rozvíjať produktivitu a inovácie a adaptovať sa na digitálne výzvy, ktoré prináša súčasný pracovný trh.

     Úspech týchto politík závisí nielen na zmenách vonkajšieho trhu práce, ale aj na rozvoji dobrých pracovných podmienok a kvality práce. Poznatky z tohto prieskumu upozorňujú na rozsah aktivít, ktoré je potrebné rozvíjať s cieľom riešiť výzvy, ktorým dnes čelí Európa.         

     Informatívna publikácia o pracovných podmienkach v EÚ je k dispozícii v anglickom jazyku na stránke www.eurofound.europa.eu.


Dokážeme Vám nájsť kvalitných zamestnancov

V prípade záujmu o spoluprácu nás, prosím, neváhajte kontaktovať!

Kontaktujte nás

Tento web používa súbory cookies - technológiu potrebnú pre vykonávanie analytiky, prieskumu užívateľov a zlepšovanie funkcií webstránky. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.